Üzlet: 1082 Budapest, Baross u. 59. Harminckettesek tere | 06-70-886-5691

TERMÉKEK

AZ ADATKEZELŐ
MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Pure Products Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária utca 3. A ép. ¼.
Cégjegyzékszám: 01 09 321022
Adószám: 26266626-2-42
Képviselő: Mezei Viktor
Telefonszám: 06-30-655-5691
E-mail cím: mezeiviktor@hotmail.com
Honlap: www.tisztakozmetikumok.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH
(a továbbiakban: Társaság)

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges
a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Megbízott adatfeldolgozók, elérhetőségük és a megbízásuk célja:

AdatfeldolgozóElérhetőségeCímeAdatfeldolgozás célja
 Nincs   
    
    

A Társaság, az általa kezelt adatok feldolgozására külső adatfeldolgozót abban az esetben
vehet igénybe, ha az adatfeldolgozó tevékenysége, illetve az adatfeldolgozás során használt
rendszer a Szabályzatban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek
megfelel.

A Társaság és az adatfeldolgozó között létrejövő szerződés részét kell képezze azon
rendelkezés, hogy az adatfeldolgozó az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat tudomásul
veszi, és tevékenysége során betartja, illetőleg ennek ellenőrzésére a Társaság jogosult.

Személyes adatok kezelésének alapelvei

Személyes adat kizárólag az érintett hozzájárulásával, illetőleg törvény vagy – törvényben
meghatározott körben – helyi önkormányzati rendelet alapján kezelhető.
Személyes adatot csak meghatározott célhoz kötötten lehet kezelni.
Személyes adat kezeléséről az érintettet ellenőrizhető módon tájékoztatni kell.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és, ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.

A statisztikai célú adatkezelés során csak olyan formában adható át személyes adat,
amely egyértelműen kizárja az adat érintettel való összefüggésbe hozását.
A Társaság az érintett hozzájárulása során három konjunktív módon kapcsolódó tartalmi
elemet nélkülözhetetlennek: önkéntesség; határozottság, megfelelő tájékozottság.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja
neve, lakcím és távolság a fizikai irodától, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail
cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), önéletrajz, motivációs levél,
próba feladat kitöltése, kompetenciák, készségek a pozíció betöltéséhez, személyiség
jellemzők és viselkedési stílus a csapatba illeszkedés szempontjából.
A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatást kap arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, egyértelműen ráutaló magatartása.
A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem
választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki
jelentkezését, pályázatát visszavonta.
(6) Az adatkezelő csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján
őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló
adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását
követően kell kérni a jelentkezőktől.

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött
természetes személy nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. Ezen adatkezelés
jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok kezelésének
időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés
teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
adatai

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail
címe.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés
teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó
kötelezettség.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 3 évig.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett
jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk
meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Jelen tájékoztató mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt:
info@tisztakozmetikumok.hu

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon.
Amennyiben regisztrált felhasználó a webshopunkban az alábbi linken tájékozódhat
bejelentkezés után:
Amennyiben nem regisztrált felhasználónk úgy a következő email címen kérjük jelezze
igényét: info@tisztakozmetikumok.hu

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Amennyiben regisztrált webshop felhasználó az alábbi linken helyesbítheti adatait
bejelentkezés után:
Amennyiben nem regisztrált felhasználónk úgy a következő email címen kérjük jelezze
igényét: info@tisztakozmetikumok.hu

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.
Amennyiben regisztrált felhasználó a webshopunkban az alábbi linken törölheti adatait
bejelentkezés után:
Amennyiben nem regisztrált felhasználónk úgy a következő email címen kérjük jelezze
igényét: info@tisztakozmetikumok.hu

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a
rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.
A korlátozáshoz való jogát minden érintett a következő email-címen érvényesítheti:
info@tisztakozmetikumok.hu

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az adatokat az Adatkezelő minden esetben txt, vagy csv formátumban adja át az érintettnek,
vagy az érintett által igényelt adatkezelőnek. Az adatkezelő kiköti, hogy átadott adatok
további biztonságáért nem felel az átadást követően.
Az adathordozhatósághoz való jogát az érintett a következő elérhetőségen érvényesítheti:
info@tisztakozmetikumok.hu

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Társaságunk minden érintett jogi igényét abban az esetben tudja teljesíteni, ha azt
azonosítani tudta, neve és email címe vagy neve és egyéb adata alapján.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet
a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett
jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –,
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e
rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet
a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Panasztétel az adatkezelőnél
Név: Mezei Viktor
Email cím: mezeiviktor@hotmail.com
Telefonszám: 06-30-655-5691

Felügyeleti Hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk
alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme
nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e
rendelet szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
INTÉZKEDÉSEI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 10.000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő
információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági
alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.
Az Adatkezelő
• az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
• a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a
személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,
• a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával
korlátozza.,
• az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
• az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi,
amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek
férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
• a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,
• biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
védelmét.
• A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes
adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés
elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az
e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény
nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja. A
közzététel számára megadott név és e-mailcím valódiságáért a fórumot üzemeltető nem
felelős.
A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók
álláspontját tükrözik, tartalmukért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető
fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabály sértő vélemények törlésére.

Rendezvény szervezési tevékenység céljából gyűjtött adatok:

Kezelt adatok

Időtartam

Továbbítás

Név3 év vagy visszavonásig

Rendezvényszervező cég számára

elérhetőségei, valamint célja a rendezvényen

történő megjelenés biztosítása.

Telefonszám

3 év vagy adatkezelés

visszavonása

Rendezvényszervező cég számára

elérhetőségei, valamint célja a rendezvényen

történő megjelenés biztosítása.

Email

3 év vagy adatkezelés

visszavonása

Rendezvényszervező cég számára

elérhetőségei, valamint célja a rendezvényen

történő megjelenés biztosítása.

Nevezési és

regisztrációs

lapok

3 év vagy adatkezelés

visszavonása

Rendezvényszervező cég számára

elérhetőségei, valamint célja a rendezvényen

történő megjelenés biztosítása.

A Társaság oldalán történő regisztráció:

Kezelt adatokIdőtartam
Név3 év vagy hozzájárulás visszavonása
Telefonszám3 év vagy hozzájárulás visszavonása
Email3 év vagy hozzájárulás visszavonása

Hírlevél igénylés

Az Üzemeltető jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni,
amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,
egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni,
hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott
adatok valósak, illetőleg helytállóak.
Az webáruházunkban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben
a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél ablakban megadhatja e-mail
címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy hírlevelet
küldjünk a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.
Webáruházunk törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a
törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt
tart fenn.
A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem
kezeli.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül
kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából
fakadó problémáért.

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba
sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet
során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó
eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a
számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei
alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül
szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell
tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a
tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához
is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal
felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten
kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció
igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid
összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató
elérhetőségére.

Adatkezelés a Társaság weboldalain

A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül,
figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés
jogcíme a szerződés.
A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló
azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi
CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát,
e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet,
valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó
adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal,
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként,
a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a
tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név,
cím, telefonszám) vonatkozásában.
A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét
követő 5 évig.

Direkt marketing célú adatkezelés

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a
2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz
a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a
természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt
marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok
nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy
időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa
böngészésre használt eszközről az alábbi oldalon megtalálható adatokat gyűjti:
www.tisztakozmetikumok.hu/sütik

AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére.
Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást
követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól függetlenül
eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet
szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot
esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz
szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas
adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős
személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.

ADATFELDOLGOZÓ, ADATKEZELŐ ÉS ADATKEZELÉST ÉRINTŐ SZEMÉLYEK, CÉGEK

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Pure Products Kft. birtokolja az oldalainkon látható
információkat. A Pure Products Kft. oldalainak tartalmát és a kialakítását
nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek
árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A
megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár
bírósági úton is érvényesítjük.

Aki az oldalainkon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti,
azzal egyetért.

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2023. április 1. napjától visszavonásig.

Pure Products Kft.